Política de Privacitat

1. Responsable del tractament de les vostres dades personals i delegat de Protecció de Dades

a) Responsable del tractament: Confederacó Empresarial Andorrana (en endavant, «TSM»), inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número XXX i en el Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número XXX, i amb número de registre tributari XXX i domicili social al Carrer Prat de la creu, 59-65 Escala B 2n, AD500 Andorra la Vella. És la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliteu mitjançant l’emplenament dels formularis d’informació o sol·licitud que aquesta entitat posa a la vostra disposició en el lloc web theshoppingmile.com o en format paper.

b) Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades d’TSP mitjançant l’adreça electrònica aeixcentral@gmail.com.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra

En compliment d’allò que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, «LQPD»), i els reglaments que la desenvolupen, TSM us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part dels fitxers corresponents titularitat de TSM, degudament inscrits en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

3.1.- Finalitats del tractament

TSM pot tractar les vostres dades personals per a les finalitats que es descriuen a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que TSM posa a la vostra disposició en el lloc web theshoppingmile.com perquè pugueu fer sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-hi curs.

b) Mitjançant l’apartat de Butlletí d’informació que TSM posa a la vostra disposició en el lloc web theshoppingmile.com, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions comercials electròniques així com, si escau, comunicacions comercials per correu postal, relatives als seus serveis i a activitats en general.

3.2.-Base jurídica del tractament

El tractament es fa de conformitat amb el consentiment eventual que hàgiu atorgat, segons el cas. Podeu retirar aquest consentiment quan ho desitgeu, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud.

3.3.- Termini de conservació de les dades personals

En general, les vostres dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les vostres dades personals es conservaran durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

4. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions internacionals (transferències internacionals)

4.1.- En cas que sigui necessari, per aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, les vostres dades personals es poden comunicar a les categories de destinataris següents:

a) Proveïdors de serveis de TSM que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, segons les instruccions de TSM i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,

b) Tercers que no tinguin relació amb TSM, si TSM identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i les condicions del producte o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions, i (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

4.2.- TSM no fa transferències internacionals de dades personals de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, «RGPD»).

5. Drets en relació amb les vostres dades personals

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, TSM us informa que, per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades personals, reconeguts per aquesta normativa, heu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica aeixcentral@gmail.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels drets anteriors, també podeu exercir els drets següents:

– dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament;

– en els casos en què el tractament es basi en el vostre consentiment, el dret a retirar aquest consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades basades en el consentiment previ a la retirada; i

– dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Podeu exercir els drets anteriors enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica aeixcentral@gmail.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

Així mateix, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets dirigint-vos a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat

TSM us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès al secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori o l’accés no autoritzat.

7. Canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, us recomanem que la consulteu regularment.

Darrera actualització el 14 de setembre del 2021